ទំព័រដើម


ព្រះសហគមន៍បានប្រកាស ដែលមានសាលិខិតទទួល របស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់សុីស្កូ ថា លោកឪពុក យ៉ូសែប ទៀន និងសហការីចំនួន១៦នាក់ទៀត ជាអ្នកមានសុភមង្គល និងជាមរណសាក្សី នៅប្រទេសឡាវ

មើលរូបផ្សេងៗទៀត


រូបភាពបុណ្យភូមិ​ នៅព្រះសហគមន៍ចំណោម

  • ​ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី២១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧

អភិបូជាប្រសិទ្ធិពរលើផ្ទះថ្មី របស់ក្រុមបងស្រី Saint Paul de Chartres

  • ​ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


Listen 24h/1d
LIVE
RVA Khmer

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

តម្បាញ ហូលផាមួងខ្មែរ មានទីផ្សារតូចចង្អៀតថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

គ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀន ចំពោះ យុវវ័យបច្ចុបន្បន្ន

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.

អត្តបទពេញនិយម