ទំព័រដើម


ព្រះសហគមន៍កាតូលិក៖ រដូវត្រណម ចាប់ផ្តើមថ្ងៃពុធនេះ ជាថ្ងៃបុណ្យរោយផេះ

  • ថ្ងៃ​ពុធ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែមីនានេះ គឺជាថ្ងៃបុណ្យរោយផេះ ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលព្រះសហគមន៍កាតូលិកទូទាំងពិភពលោក បានចាប់ផ្តើមចូលទៅក្នុងរដូវសែសិបថ្ងៃ គឺជារដូវមួយ នៅ ក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យជាច្រើនផ្សេងៗ របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ...


ព័ត៌មានរូបថតListen 24h/1d
LIVE
RVA Khmer

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

តម្បាញ ហូលផាមួងខ្មែរ មានទីផ្សារតូចចង្អៀតថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

គ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀន ចំពោះ យុវវ័យបច្ចុបន្បន្ន

តំណភ្ជាប់

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.

អត្តបទពេញនិយម


វីដេអូថ្មីៗ